ATPL TEORIA – SZKOLENIE POMOSTOWE


Szkolenie pomostowe ATPL(A).

W odpowiedzi na wiele pytań ze strony naszych Klientów, w najprostszy sposób postaram się wyjaśnić genezę i działanie Szkolenia Pomostowego ATPL(A).

Podstawa prawna:
W związku z opublikowaniem przez EASA nowych Decyzji Dyrektora Wykonawczego:
(ED) 2018/001/R, (ED) 2018/011/R, (ED) 2019/017/R.) dotyczących zmian w  Celach Szkoleniowych (LO) do sylabusa wiedzy teoretycznej ATPL(A) oraz egzaminów teoretycznych, jak również z wprowadzeniem do nich i zastosowaniem koncepcji Zarządzania Ryzykiem Zagrożeń i Błędów (TEM), nastąpiły zmiany w Rozporządzeniu (UE) 1178/2011 zmieniające procedury egzaminacyjne w zakresach przedmiotów egzaminacyjnych. Wprowadzenie powyższych  zmian ma nastąpić   najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 roku. Wspomniane Decyzje określiły również nowe LO w Obszarze 100 KSA (ang. Knowledge, Skills, Attitude), które mają na celu rozszerzenie kluczowych kompetencji szkolonych pilotów już w czasie szkolenia teoretycznego do licencji CPL(A) i ATPL(A). Na ATO spoczywa obowiązek oceny szkolonych kandydatów z Obszaru 100 KSA. Ocena ta  koncentruje się na zastosowaniu posiadanej wiedzy i  rozumieniu        jej na poziomie wielu przedmiotów. Kursanci mają możliwość zademonstrowania  wiedzy i umiejętności zarówno technicznych jak i pozatechnicznych oraz uzyskać właściwy poziom kompetencji jeszcze przed zakończeniem sesji egzaminacyjnej w ULC.

Po 31 stycznia 2022 roku  brak pozytywnych ocen z obszaru „100 KSA” wydawanej  przez ATO skutkował będzie, zgodnie z AMC1.FCL.025(a)(2), brakiem rekomendacji do egzaminów teoretycznych ATPL(A) w ULC.

Nowy format LO  powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie przyszłych pracodawców (głównie linii lotniczych), którzy w efekcie będą z pewnością  preferować kandydatów wyszkolonych w  oparciu o ten format i  posiadających uwidocznioną na zaświadczeniu ocenę 100 KSA.

Obecnie ATO szkolą zarówno według:
– NOWEGO FORMATU (LO zawarte w Decyzjach (ED): 2018/001/R, 2018/011/R i 2019/017/R wraz ocenami z obszaru 100 KSA);
– STAREGO FORMATU po 31 stycznia 2022 roku ryzyko braku możliwości zdania egzaminów.

Aby zapewnić przejście ze starego formatu na nowy, ULC przyjmuje egzaminy w oparciu o dwie bazy:
ECQB 7.0 – dla kandydatów którzy przeszli szkolenie według starego formatu;
ECQB 2020 – dla kandydatów, którzy przeszli szkolenie według nowego formatu.

Główna zmiana związana z nową bazą pytań egzaminacyjnych ECQB 2020 to usunięcie nieaktualnych pytań dotyczących zagadnień, które nie zostały uwzględnione w nowym formacie szkolenia oraz implementacja Obszaru 100KSA. Dzięki temu kandydaci szkoleni w nowym formacie nie zetkną się w czasie egzaminu z pytaniami, których nie obejmowało szkolenie, a które znajdują się w bazie pytań ECQB 7.

Dla kandydatów, którzy ukończyli szkolenie w starym formacie jest przewidziana możliwości uzupełnienia wiedzy o nowe zagadnienia w RAMACH KURSU POMOSTOWEGO, czyli szkolenia uwzględniającego różnice pomiędzy starymi a nowymi celami szkoleniowymi. Szkolenie pomostowe daje kandydatowi, możliwość  przystąpienia do egzaminów teoretycznych ATPL(A)  w ULC zgodnie z  ECQB 2020.

Realizacja szkolenia pomostowego, czyli jak to wygląda w praktyce.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest:
– posiadanie licencji PPL(A) oraz
– zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego ATPL(A) wg starego sylabusa.

Rozpoczęcie szkolenia e-lerningowego planujemy indywidualnie dla każdego uczestnika, tak więc tą cześć szkolenia można rozpocząć po zakończeniu  czynności administracyjnych.

Szkolenie w całości obejmuje 130 godzin, w tym 108 godzin samokształcenia metodą e-learningu, a następnie 22 godziny szkolenia stacjonarnego.  Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik szkolenia musi posiadać urządzenie z systemem OS /komputer MAC, IPad/ wraz z personalnym Apple ID, na który zakupi w formie elektronicznej materiały szkoleniowe (podręczniki Padpilot 2nd edition EASA 2020 – jest to 16 ebooków, dodatkowo 2 gratis) zakupionych indywidualnie, które pozostaną jego własnością.

Po tej operacji i podpisaniu Umowy z Adriana Aviation następuje przesłanie harmonogramu szkolenia pomostowego z wyszczególnionym sylabusem  oraz czasem przedmiotowego samokształcenia. Następnie  udzielimy  wszelkich  wskazówek i przeszkolimy uczestnika szkolenia z zakresu używania platformy szkoleniowej. Samokształcenie to studiowanie kolejnych rozdziałów z możliwością nieobowiązkowego rozwiązywania Quizów, zaliczanie obowiązkowych testów postępu oraz egzaminów końcowych z każdego przedmiotu. Baza szkoleniowa wraz z pytaniami egzaminacyjnymi jest aktywna 18 miesięcy od momentu rozpoczęcia szkolenia.

Platforma Padpilot jest podstawową bazą do szkolenia ATPL i zawiera materiały na 826 godzin studiowania dla pełnego kursu. Podczas e-learningu realizujemy pierwszą cześć szkolenia 100 KSA, jego dalsze elementy są realizowane podczas szkolenia stacjonarnego. Proszę pamiętać, że szkolenie pomostowe to rozwiązanie tymczasowe/przejściowe i dotyczy zagadnień stanowiących tylko różnice ale dające wymierne oszczędności czasowo-finansowe. Zachęcam do poświęcenia większej ilości czasu na dokładne zapoznanie się z dostarczonymi materiałami.  Jednakże Szkolenie Pomostowe zgodnie z harmonogramem zajmuje tylko 130 godzin szkolenia z wybranych zagadnień tematycznych ATPL(A).

Po zakończeniu szkolenia e-learningowego organizujemy część  stacjonarną, która odbywa się w siedzibie ATO w Watorowie. Uczestnikom zapewniamy nocleg w naszym hotelu. Podczas tej części następuje zakończenie szkolenia 100 KSA. Uzyskany certyfikat szkolenia 100KSA należy złożyć w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego przed przystąpieniem do egzaminu z ostatniego przedmiotu.

Po zakończeniu Szkolenia Pomostowego uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia teoretycznego do licencji ATPL(A) /ECQB2020/ oraz raport oceny 100 KSA. Certyfikat jest ważny na ogólnych  zasadach dotyczących szkoleń teoretycznych /12 miesięcy na rozpoczęcie egzaminów w ULC a następnie 18 kolejnych na zakończenie wszystkich egzaminów/.
Oczywiście, alternatywą dla tego szkolenia jest powtórzenie całego kursu ATPL(A) realizowanego zgodnie z nowym sylabusem, na który zapraszamy.

Szkolenie teoretyczne ATPL(A).

Baza danych ECQB 2020 + 100KSA

Wymagania:

– posiadanie aktualnej licencji PPL(A)
– e-podręczniki PadPilot
– Aple ID

Przebieg szkolenia:

650 godzin:
– 583 godzin edukacja zdalna przy użyciu platformy  PadPilot,
– 67 godzin edukacja stacjonarna w Adriana Aviation

Szkolenie pomostowe ATPL(A) dla pilotów, którzy ukończyli  kurs ze starym sylabusem bez 100KSA

Baza danych ECQB 2020 + 100KSA

Wymagania:

– posiadanie aktualnej licencji PPL(A)
– ukończony kurs ATPL(A)
– e-podręczniki PadPilot
– Aple ID

Przebieg szkolenia:

130 godzin:
– 108 godzin edukacja zdalna przy użyciu platformy LMS PadPilot,
– 22 godzin edukacja stacjonarna w Adriana Aviation