TEORIA ATPL

INFORMACJE O TEORII ATPL

Szkolenia lotnicze ATPL(A)

Do szkolenia zapraszamy osoby, które posiadają licencje pilota turystycznego PPL(A) i chcą kontynuować szkolenie do uprawnień zawodowych ATPL(A), a następnie aplikować do linii lotniczej.

Szkolenie będzie odbywać się przy udziale naszych wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów. Szkoleni Piloci zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie, które bezpośrednio przełożą się na dalszy rozwój lotniczej kariery.

Szkolenie obejmuje 650 godzin zajęć tematycznych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1178/2011 oraz celami szkoleniowymi zawartymi w nowym sylabusie „2020”. Program szkolenia zawiera przedmioty:

 • Prawo lotnicze.
 • Płatowiec, instalacje, zespoły napędowe.
 • Wyposażenie pokładowe, elektronika
 • Masa i wyważenie
 • Osiągi
 • Planowanie i monitorowanie lotu
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Radionawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Zasady lotu
 • Łączność

Zawierają w sobie w odpowiednich proporcjach różne rodzaje metod uczenia się zgodnie z AMC1 załącznika 3 PART-FCL, takie jak praca w klasie; konsultacje; demonstracje, w tym wsparte sprzętem demonstracyjnym; ćwiczenia grupowe i indywidualne oparte na planowaniu przed lotem i trasie, komunikacji, prezentacjach i projektach; ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu demonstracyjnego lub treningowego; ćwiczenia; wycieczki na lotniska i do firm branży lotniczej; komponenty e-learningu; testy postępów, oceny 100KSA i matematyki pamięciowej.


Pierwszy etap kursu to 583 godzin, realizowany z wykorzystaniem samokształcenia na odległość na platformie Padpilot wraz z obszernymi materiałami szkoleniowymi.

Drugi etap szkolenia trwający 67 godzin, realizowany w formie szkolenia stacjonarnego w ATO Adriana Aviation. Ma na celu weryfikację wiedzy zdobytej na platformie e-learningowej, jej uzupełnienie i poszerzenie o zakres szkolenia 100KSA, który jest w pełni zintegrowany z poszczególnymi przedmiotami programu ATPL.

W trakcie szkolenia stacjonarnego wykładowca lub instruktor dobiera tematy pokrewne w zależności od poziomu grupy, na podstawie poziomu wiedzy i doświadczenia lotniczego uczestników.

Szkolenie obejmuje ocenę kompetencji z tzw. obszaru KSA100. Certyfikat szkolenia KSA100 należy złożyć w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego przed przystąpieniem do egzaminu z ostatniego przedmiotu.

WYMAGANIA:

Szkolenie pomostowe  ATPL(A)  + 100KSA 

Szkolenie pomostowe ATPL(A)

Kurs pomostowy ATPL jest dedykowany dla pilotów, którzy nie mają możliwości ukończenia egzaminów teoretycznych ATPL(A) w wymaganym terminie.

ATO Adriana Aviation jako jedyna prowadzi zatwierdzony przez EASA kurs wyrównujący różnice pomiędzy starym a nowym sylabusem oraz dodatkowo szkolenie z zakresu 100KSA.

Szkolenie to daje możliwość zdawania egzaminów teoretycznych do licencji ATPL(A) w ULC dla pilotów, którzy ukończyli kurs teoretyczny realizowany wg „starego” sylabusa szkolenia i przedłuża ważność kursu o kolejne 12 miesięcy.

ECQB 2020 + 100KSA

Przebieg szkolenia:

130 godzin szkolenia w tym:
108 godzin nauki zdalnej przy użyciu platformy i podręczników PadPilot,
22 stacjonarnego szkolenia w ATO Adriana Aviation.

wymagania: